نمایندگی ها
12
 
|ارمغان رفاه آتیه نگر شهر|
صاحب امتیاز :آقایان احسان راستین و میثم احمدی سرخونی
موضوع نمایندگی :مدیریت فروش و بازاریابی کارت اعتباری امتیازی کاسیان
سطح نمایندگی : سطح 1
آدرس : بندر عباس
تلفن :076 32224257    همراه :917 2855406
|شرکت فاوا تجارت کاسیان|
صاحب امتیاز :میلاد صادقیان
موضوع نمایندگی :مدیریت فروش و بازاریابی کارت اعتباری امتیازی کاسیان
سطح نمایندگی : سطح 1
آدرس :اصفهان
تلفن :ثبت نشده    همراه :9363193857
|شرکت فاوا تجارت کاسیان|
صاحب امتیاز : ستار صحیحی
موضوع نمایندگی :مدیریت فروش کلیه ی خدمات و محصولات کاسیان
سطح نمایندگی : مدیریت کلان
آدرس : تهران
تلفن :ثبت نشده     همراه : 9122541829
|شرکت فاوا تجارت کاسیان|
صاحب امتیاز :آقای مهدی اکبر طجری
موضوع نمایندگی :مدیریت فروش و پشتیبانی کارت اعتباری امتیازی کاسیان
سطح نمایندگی : سطح 1
آدرس : قم
تلفن : 02532946122     همراه :9125538492
|شرکت فاوا تجارت کاسيان|
صاحب امتیاز :مهدی نعمتی شورکچالی
موضوع نمایندگی :مدیریت فروش و بازاریابی محصولات کاسیان
سطح نمایندگی : سطح 1
آدرس : ساري
تلفن : ثبت نشده     همراه : 09122833580
12
پیش نمایش محصولات
پشتیبانی آنلاین
برای شروع نام خود را وارد کنید :